Termini Im. - EventiTermini Im. – VideoTermini Imerese

Carnevale Termitano 2019: Martedì grasso giornata conclusiva, successo di presenze

Oltre 100 mila le presenze nei tre giorni di sfilate dei Carri Allegorici

Tantissima la folla arrivata a Termini Imerese per partecipare al Carnevale Più Antico Di Sicilia. Si stimano oltre 100 mila presenze nei tre giorni di sfilate dei Carri Allegorici.

Un edizione votata al risparmio, vista la mancanza di fondi, ma tutto sommato riuscitissima visto la presenza massiccia di visitatori. Un successo, frutto della positiva collaborazione dei tanti che hanno a cuore la promozione di Termini Imerese. Sei le damigelle che hanno accompagnato U Nannu Ca Nanna durante tutta la manifestazione. Si tratta di: Carla Cascino, Maria Luisa Ferraro,  Giulia Faso, Sofia Sperandeo, Carla Salamò e Nicole Battaglia. I ragazzi che hanno animato “a passeggio con u Nannu Ca Nanna” sono: Animazione Amaland con la collaborazione di: Antonio Spalla, Chiara Gatto, Fabio Calderone, Salvatore Antonino Blandino. Francesco Amato ha effettuato il disegno e le caricature presenti sul giornalino ufficiale del Carnevale Termitano. Un ringraziamento particolare va alla famiglia di Salvatore Ingrassia e di Giuseppe Teresi che hanno fatto dono di copiosi ortaggi a U Nannu Ca Nanna.

La sfilata dei Carri Allegorici è partita alle ore 16:00 da via Piersanti Mattarella, come da tradizionale percorso di Termini Alta, per poi concludersi nel tardo pomeriggio in Piazza Duomo, con la lettura del Tistamento Di Lu Nannu da parte del Notaio Menzapinna impersonato da Nando Cimino.

IL VIDEO DELLA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI

Iscriviti al canale video di TelevideoHimera

Nel Testamento vengono rappresentate con ironia e sarcasmo vicende di vita cittadina, nonché le lagnanze del popolo, impersonato dalla figura del Nannu rivolte ai governanti locali. Il Carnevale Più Antico Di Sicilia, dopo la lettura dell’attesissimo Testamento, si è concluso con la consueta Bruciatura Du Nannu e con il concerto finale degli America Tribute Band Gianna Nannini.

Unisciti al gruppo Whatsapp di TelevideoHimera News

U TISTAMENTU DI LU NANNU

Letto Martedì 5 Febbraio al calar della sera nella Piazza Duomo di Termini Imerese

Finu a quannu mi la sentu e m’arreggi u sintimentu
ogni annu a Menzapinna ci dettu u tistamentu;
perciò niputi beddi grapiti boni aricchi
ca cu chiddu ca vi lassu addivintati ricchi.

Arrivaiu l’autru iornu, e un sacciu cu mi criri,
ca mancu la carrozza cchiù potti posteggiari;
vitti ni ogni strata signali e machinetti
ca si ti vò firmari a sbacantari li sacchetti !

Bedda matri, chi va diri, un sacciu comu fù
lu paisi nu incheru cu tanti strisci blù;
oramai ni cummeni ca li machini i livamu
e finu ca putemu a’pperi caminamu.

Ogni annu vi lu giuru, mancu tempu d’arrivari
ca sempri di travagghiu sentu iò parrari;
la genti si lamenta ca li sordi ormai fineru
e u paisi e arridduciutu comu un veru cimiteru.

Iò, poviru vecchiu, nun sacciu comu fari
e a vuatri niputeddi dassi lu me cori;
perciò iò vogghiu diri a cu nn’havi cumpitenza
faciti menu chiacchiri e mittiti cchiù sustanza.

U dui di settembri nun mu pozzu iò scurdari,
ca un beddu niputeddu ni vosi salutari;
di Micheli mi ricordu ca pi tanti e tanti anni
supra lu sò carru furriammu nuatri nanni.
‘Ntà lu carnalivari purtava l’allegria
e a tutti ci piaceva la sò bedda cumpagnia.
Ora ca finiu, la vita sò tirrena,
cu l’ancili ‘ntò celu ddu carru ormai camina.

Un ci vuleva cririri ma tanti mi cuntaru
ca un ghiornu o nostru sinnicu la fascia ci futteru;
picciotti chi va diri finiu a gran casinu,
e sta Termini mi pari un veru teatrinu.

Puru ni sta città p’avilla cchiù pulita
s’arripigghiò a fari la differenziata;
tanti tirminisi forsi u nnu caperu
e comu fannu spissu si ni catàfutteru.
Nescinu di sira comu fussi a pricissioni
e jettinu a mmunnizza ni ogni direzioni.
Sti lordi niputeddi ca su senza decenza,
si facissiru i valigi, canciannu residenza.

Mi cuntaru ca pà Mmaculata e puru pi Natali
nun parsi st’annu festa ma quasi un funerali;
nenti lamparini, ne scampaniati e botti
e lu populu pinzò…”talìa chi malasorti” !
Puru i commercianti si misiru a spatuliàri,
picchì puru pi iddi ci foru picca affari.
Un sacciu chi va diri, n’arresta di spirari
ca prestu i cosi cancinu e putemu migliorari.

Mi pari ca ogni annu stu me carnalivari
va tirannu avanti tantu pi campari;
na vota un ci su sordi, na vota un c’è valìa,
e continuannu di stu passu già sentu l’aunìa.

Capisciu ca ci sunnu problemi cchiù ‘mpurtanti,
ma livannu un pezzu a vota, arristamu senza nenti;
perciò iò dicu a tutti, “dativi na smossa”,
ca di stu passu Termini già avi i peri a fossa!!

Arrivaru cu gran sonu di trumma e di rancascia
ministru, prisirenti e sinnici ca fascia;
si sbrazzaru tutti parrannu cu la genti
ma ancora di travagghiu unn’avemu vistu nenti.
Speriamu nun finisci comu dissi u sceccu o mulu,
ca all’urtimu è lu populu ca a pigghia sempri ‘nculu.

Da Casa du Volontariatu nun mi pozzu iò scurdari
e cu veru piaciri li vogghiu salutari;
ddà tanti puvureddi trovinu accoglienza
stannu tutti ‘nzemmula e arricriannu puru a panza.
A li volontari dicu a tutti bravi, accussì continuati;
ca vi ringrazia Termini pi chiddu ca faciti.
Cu preju vogghiu puru ringraziari
a cu la Villa Aguglia finalmenti ni fici aggiustari;
era un postu bruttu unni prima un c’era nenti,
ora tanti picciriddi ci va’gghiochinu cuntenti.

All’Infiorata Termitana un bonu compleannu
iò vogghiu augurari,
ca già li deci anni è pronta a festeggiari;
e cu Salvuccio, gran trascinaturi
sta festa a Termini ni fà pi veru onuri.

Salutu a li niputi da via Mommasala
e puru a chiddi da ‘strata du macellu
ca ogni annu carnalivari nu fannu pariri cchiù bellu;
si autri quarteri li putissiru imitari
ancora cchiù allegru, fussi stu carnalivari.

E’ ora lu mumentu de niputi mei pinzari,
prima ca cu lu focu mi fannu accutuffàri;
perciò ascutati bonu, stuppativi l’aricchi
ca poi vi lamintati e capiti nnicchi e nnacchi.

A lu sinnicu di Termini ci vogghiu iò lassari
quacchi bedda cosa pu paisi migliorari,
e prima ca situazioni addiventa troppu tragica,
a jddu iò ci lassu la me bacchetta magica.

A sta me nannuzza ca mi stà sempri a lu ciancu
vogghiu iò pinzari, puru si mi sentu stancu;
e si puru l’haiu muscia e ormai menza purrita
ci lassu a ramurazza pi farisi a ‘nzalata.
A certi niputeddi ca parinu attuppati
e cu lu stereo a milli vannu strati strati,
ci lassu la me pompa ca usava pi clisteri
pi stupparisi l’aricchi e accussì sentiri arreri.

Puru pi idda vinni l’ura da pinzioni
e st’annu finisci lu sò travagghiu a lu comuni;
e io a Cettina, sta bedda niputedda,
d’auguri ci nni lassu china na cartedda;
travagghiò tant’anni pi stu carnalivari
e mi pari ora giustu di putilla ringraziari.

A tutti chiddi ca s’impignaru pi fari sta gran festa
ci lassu lu me cori, e macari nun ci abbasta;
ca iò senza di iddi persu mi sentissi,
e la me testa giuru abbentu nunn’avissi.

A tutta la Pro Locu e a Dario lu novu prisirenti
ci lassu di la nanna l’urtimu sò denti;
mentri a Caruana pi trentacinc’anni di carnalivari
ci lassu a me cannila pi putirila astutari.

Basta ormai scurò e lu focu sta abbampannu,
a tutti vi salutu e…. aspittatimi natr’annu!
Viva Carnalivari

Menzapinna 5 marzo 2019

IL VIDEO DELLA LETTURA DU TISTAMENTU DI LU NANNU

Iscriviti al canale video di TelevideoHimera

A fare da padroni al Carnevale Più Antico Di Sicilia anche in questa ennesima edizione sono stati sempre loro, le  maschere ru Nannu ca Nanna. Un ringraziamento particolare dalla Redazione di Televideo Himera va a Daniela La Rocca e ai figli Adriana e Claudio Palmeri per l’impeccabile organizzazione nella gestione delle maschere di “U Nannu ca Nanna”. Un ulteriore ringraziamento va alla Società Del Carnovale, presieduta da Emanuele Caruana, per aver coordinato in maniera eccellente le Sfilate dei carri Allegorici.

Related Articles

Back to top button

Utilizziamo i Cookies tecnici e di terze parti per assicurarti di ottenere una esperienza di utilizzo ottimale nel nostro sito. La prosecuzione nella navigazione (click, scroll,...) comporta l'accettazione dei coockie. LEGGI INFORMATIVA

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi